Møter og referater


Referat fra Årsmøte ROMUS 04.02.2016

Referent: Sidsel Jun Gausen
Tilstede: Kristina Renolen (Anton), Ida Netteberg (Lea), Gro Linda Hamberg (Mads), Camilla Martinsen (Andreas), Sidsel Jun Gausen (Selma), Selma Jun Kleven Gausen, Andreas Østlie, Kristin H. Vestvik, Tom Næss (Sara), Mette-Lise Stave (Sunniva),  Johnny Ferreira (Camila), Linda Flora Johnsen (Signy Marie), Gry Kine Aamot (Kine), Paulina P-Sabier (Amelia), Chingman Ngan (Sherwin), Hong Tran (Kim og Vinh), Anders T. Weinholdt (Julie og Maria), Stephan von Simson (ada), Stein Erik Østlie (Andreas Ø).
1.     Valg av ordstyrer og referent
Kristina Renolen ble valgt til ordstyrer og Sidsel Jun Gausen ble valgt til referent.

2.     Gjennomgang av Årsrapport for 2015: Se vedlagt årsrapport.
Året 2015 startet med vanlige øvelser. I mai deltok orkesteret på Musikul og spilte Peer Gynt forestilling på Lørenskog Hus, hvorav 2 forestillinger var skoleforestillinger.
Høstsemesteret startet opp 27. august og flere deltok på Orkestertur til Hurdal den 29.-30. august.
I oktober deltok ROMUS medlemmene på strykeseminar i Nittedal. Det var mulig å velge ulike alternativer bl.a gehør spilling, kontrabass etc. Det hele ble avsluttet med konsert på lørdag.
I november deltok flere medlemmer på Barratt-Due konsert på Rommen skole.
2015 ble avsluttet med en flott julekonsert med bevertning og loddsalg 3.desember.
Orkesteret består pr i dag av 48 medlemmer og øver hver torsdag fra klokken 18-19.45 i Lørenskog hus.

3.     Regnskap 2015:
Inntekter:
Kontingent: 400 kr pr medlem    17.600,-
Egen betaling Haraldvangen           6.025,-
FriFond                                        17.000 ,-
Momskompensasjon fra UNOF     5.174,-
Renter                                                 44,33

Sum inntekter                             45.843,33

Kostnader:
Kontingent UNOF                          7.360,-
Haraldvangen                              24.407,-
Notepermer                                        1.136,-
Basstrekk reparasjon                    1.950,-
Gebyr bank                                             40,-
Andreas Hidas div. premier              1.500,-
Konsert Barratt Due                              800,-
Pizza sommeravslutning                3.297,-                    
Sum utgifter                                40.490,-

Årsresultat                                              5.353,-

Eiendeler
1 bass 3/4 størrelse med bue og trekk              17 500,-
4 bratsjer med bue og kasse , samlet verdi      30 650 ,-

Saldo bankkonto pr 31.12.15:                44.965,-

Gjennomgang av årsregnskap.

Korrigering, vi har 4 bratsjer, ikke 2.
1 Akkord Kvint 15´ med kasse og bue:  14 850,-
1 Akkord Kvint 15´med kasse og bue:      6 200,-
1 Akkord Kvint 14,5´med kasse og bue:   5 300,-
1 Strunal 14,5 med kasse og bue:              4 300,-

8 av Romus medlemmene er også med i Kammerorkesteret. Det ble besluttet at disse betaler kun 100,- i kontingent slik at de fortsatt er betalende medlemmer hos oss, men slipper å betale full kontingent. (kammerorkesteret har egen kontingent)

4.     Web side, http://romusorkester.blogspot.no/
Det er ønskelig å bli mer synlig og det ble orientert om at vi har en web side. Det er Cecilie Weinholdt som har opprettet denne. Ønsker flere å skrive innlegg om aktiviteter og legge ut bilder, ta kontakt med Cecilie på mail: cecilie@weinholdt.no

Vi minner om at man må ha godkjennelse fra de personene man legger ut bilder av på nettet. Kristina har informasjon om de som ikke ønsker eksponering på web siden.

Facebook: Innspill fra Kristina om vi skal opprette en gruppe. Noen foreldre er ikke på Facebook og ønsker ikke dette. Det blir derfor ingen gruppe.

5.     Planer for våren
Peter og Ulven konsert i mai.

Sommertur er ikke så interessant, i forhold til opplutning fra ifjor. Vi holder oss til Hurdal tur (eller lignedne) på høsten og vanlig sommeravslutning.

6.     Sosialkomite
Den består i dag av Hong og Tina, de fortsetter.
Ifjor ble det arrangert tur til Hurdal og vi satser på ny tur til høsten, rett etter oppstart.
Sett av helgen 27.-28. august, mer informasjon kommer.

Forsalg fra Kristin H. Vestvik om sosialt på torsdag etter øvelse. Felles kveldsmat, Kristin kommer med mer informasjon om dato og organisering.

7.     Valg av styre
Styre leder: Kristina Renolen
Kasserer: Gry Kine Aamot
Sekretær: Sidsel Jun Gausen
Styremedlemmer: Kristin H. Vestvik, Johnny Ferreira, Mette-Lise Stave, Anne Grethe Østlie

Gry Kine Aamot ble valgt som ny kasserer etter Gro Linda Hamberg. Kristina Renolen og Sidsel Jun Gausen fortsetter i sine verv. Ingen endring av Styremedlemmene.

8.     Eventuelt
Ingen innmeldte saker

TONO - ønske fra Kristin og bygge opp en notebank, bl.a med tanke på Peter og Ulven. Ansvar for dette vil være hos Kristin og Kristina.

Senterledelsen var veldig positiv til vår opptreden på METRO. Det er ønskelig at vi opptrer igjen.

Uformell brukerundersøkelse fra medlemmene:
Noen synes det er vanskelig å komme inn i miljøet
Mobil - ikke ønskelig under øvelsen, men kan brukes i pausen.
Noen går i orkester fordi de synes det sosialt, andre fordi mor sier det (!)


Her finner du referatet fra årsmøte 2015